Search

Boka

Boka online

Bokningspolicy

Läs följande noga innan du gör din bokning.

För att boka en behandling kan du ringa eller boka online via länken till höger.
Om du vill boka flera behandlingar vid samma besökstillfälle eller har frågor så hänvisar vi till telefonen.

I samband med bokning ingår vi ett avtal, vi förbinder oss att avsätta den bokade tiden åt dig och ingen annan, du förbinder dig att ersätta oss för vår avsatta tid, alternativt hitta någon annan som gör det i ditt ställe.

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan avsatt tid, annars debiteras fullt belopp.  Avbokning görs endast via telefon eller bokadirekt.se, detta för att säkerställa att vi har fått informationen. Kontrollera noga att du har fått en bekräftelse via e-mail.

 

Behandling av
personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Divine Skin är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster
eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är
inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det
sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan
säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina
intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna
fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi
erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och
riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla
verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det
särskilt överenskommits mellan Divine Skin och dig, (ii) då det inom ramen
för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii)
om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar
utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande,
eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i
syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Divine Skins verksamhet
sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Divine Skin om användningen av de
personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ
rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av
sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte
behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av
dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt
möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du
är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (
www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller
arbetar.